Vi vill ge dig råd och hjälp

Begravningstjänst Habo, Mullsjö-Sandhem finns till för dig – mitt i livet. Vi vill ge dig råd och erbjuder professionell hjälp inom olika juridiska områden. Vi hjälper dig med bland annat försäkringar, bouppteckning och testamente. Vänd dig med förtroende till oss.

Kontakta oss

Testamente och juridik

Testamente

Det finns ingen lagstiftning som säger att en jurist måste upprätta ett testamente men det är en fördel att få samtala igenom hur texten kommer att tolkas utifrån lagar och traditioner, så att det formuleras rätt.

Det viktigaste när det gäller att skriva ett testamente är:

  1. att det är ett skriftligt dokument
  2. att det tydligt står vem testamentet gäller
  3. att de två vittnena som skriver under frågar om det som står är enligt din vilja och att de ser att du skriver under testamentet.

Bouppteckning

Vid en bouppteckning summeras tillgångar och skulder efter den som har avlidit. Bouppteckningen ska förrättas inom tre månader efter dödsfallet. Efter ytterligare en månad måste bouppteckningen vara inlämnad till Skatteverket. Bouppteckningen ligger till grund för arvskiftet. Bouppteckningen är dödsboets behörighetshandling, en förutsättning för att bland annat kunna avsluta bankkonton och ändra lagfarter. Som dödsbodelägare får du inte göra bouppteckningen helt på egen hand. Det krävs två utomstående förrättningsmän med juridiskt ansvar för ärendet. Vi rekommenderar att du anlitar en jurist inom området. Både Fredrik Lindman och Sune Svensson hos Begravningstjänst Habo, Mullsjö-Sandhem gör bouppteckningar och vi har ytterligare boupptecknare som vi hänvisar till för att du ska få hjälp på bästa sätt.

  1. Den person som bäst känner till boet ska lämna uppgifter om det. Bouppgivaren är ofta efterlevande make, maka, sambo, barn eller annan närstående.
  2. Tillgångar och skulder efter den som har avlidit antecknas och värderas som de var på dödsdagen. Även uppgifter om livförsäkring antecknas.
  3. Ansvaret för att en bouppteckning görs ligger på den som har hand om egendomen efter dödsfallet.
  4. Alla inblandade ska i god tid få information om tid och plats för bouppteckningen. De som kallas till sammankomsten är bouppgivaren, förrättningsmännen samt övriga dödsbodelägare och efterarvingar.
  5. Ett eventuellt testamente, som ska bifogas bouppteckningen, blir gällande när det har godkänts av de legala arvingarna, alternativt vunnit laga kraft på annat sätt.

Dödsboanmälan
Det finns vissa undantag från kraven att upprätta en bouppteckning. Om dödsboets tillgångar enbart räcker till begravningskostnaden och att avsluta dödsboet, och det inte ingår någon fast egendom eller utbetalad livförsäkring i kvarlåtenskapen, kan en dödsboanmälan ersätta bouppteckningen. Anmälan görs snarast efter dödsfallet till socialförvaltningen i hemkommunen.

Arvskifte
Efter att bouppteckningen kommit tillbaka från skattemyndigheten ska arvskifte göras. Bankerna kräver ett dokument som de kallar Arvskifte, där det står hur, vilka och vart arvet ska skiftas till.

Bra att veta
Om du misstänker att dödsboet inte har betalningsförmåga, bör du kontakta oss på begravningsbyrån för rådgivning innan du betalar några räkningar. Vi hjälper dig med alla frågor i samband med bouppteckningen.


Försäkringar

Försäkringsbolagen är skyldiga att löpande kontrollera om det har inträffat dödsfall och då underrätta efterlevande om möjligheten till ersättning. Detta framgår av försäkringsavtalslagen 10 kap 7 §. Om du vet vilket försäkringsbolag det är, kan du ringa bolaget och därmed påskynda utbetalningen. Vi vill ge dig råd och stöd i försäkringsfrågor och hjälper även till med arbetsmarknadsförsäkringar.


Gravvård

En gravplats behöver vårdas. Antingen kan du som anhörig sköta den själv eller köpa tjänsten av kyrkogårdsförvaltningen. Om du önskar en gravsten finns det en mängd olika utföranden och material att välja bland. Vi hjälper dig gärna med detta. Vi samarbetar med Nilssons stenhuggeri när det gäller nysten och textkompletteringar. Vi kan även hjälpa till att återanvända gamla gravstenar.


Vi som jobbar här